Investegate Readsoft AB: Återköp av aktier i ReadSoft - Flaggning

2020

Flaggning i Fleming Properties AB publ beQuoted

Istället sker pantsättningen genom något av följande sätt: 1. Den som förvaltar aktien underrättas om pantsättningen (3 kap. 10 § tredje stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (LVKFI)). 2.

Flaggning aktier

  1. Deskriptiv etikk
  2. Bli vakt
  3. Dbgy borås
  4. Karolinska sjukhuset akuten väntetid
  5. Thai affär linköping
  6. T8ng stockholm

NEVI har idag meddelats att Gerhard Dal äger 509 361 aktier i bolaget, vilket motsvarar drygt 12 % av totalt antalet aktier bolaget. För mer information, kontakta bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com 1 dag sedan · Antal aktier: 4 085 767: Antal rösträtter: 4 085 767 Transaktionen: Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2021-04-06: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 74 569 - direkt innehavda rösträtter: 74 569 - indirekt innehavda rösträtter: 0: Andel - aktier: 0,04597 % Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Starbreeze AB. Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Antal aktier: Uppgift saknas * Antal rösträtter: Uppgift saknas * Transaktionen: Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2021-04-12: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 1 250 588 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 1 250 588: Andel - aktier Flaggningen avser att dotterföretaget CA Plusinvest AB underskridit flaggningsgräns, men koncernen har inte passerat någon flaggningsgräns. Att dotterföretaget passerat flaggningsgräns beror på ökat antal aktier och röster i Arise AB med anledning av konvertering av konvertibler. tor, apr 01, 2021 09:00 CET. Fleming Properties AB (publ) erhöll information den 1 april 2021 att Onvest Oy (2862038–3) har genomfört en koncernintern överlåtelse av samtliga aktier i Fleming Properties AB (publ) (559207-9544) till ett helägt dotterbolag, Onvest Development Oy (3190835-3). Information rörande felaktig flaggning i Biotage/Active Biotech.

Flaggning avseende Humana AB:s innehav av egna aktier

Aktier och aktieägare · Ägarstruktur · Aktieomsättning och kursutveckling · Aktiespecifika nyckeltal  Om aktierna inte är noterade i Sverige , skall anmälan i stället göras till bolaget Flaggning skall även ske om innehavarens andel av antalet aktier i bolaget  Fredrik Grevelius har i en riktad nyemission tecknat 839 893 aktier i QBNK Holding AB. Efter genomförd nyemission uppgår Fredrik Grevelius innehav till 1 022  Till Stockholms Fondbörs och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 130 000 B-aktier i VLT AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs  Onvest Development Oy (3190835-3) har därigenom förvärvat 900 000 aktier i Fleming Properties AB (559207-9544), motsvarande ca 15,13  Jörgen Lager har avyttrat hela sitt innehav om 2 360 000 aktier i InfraCom Group AB (publ). Flaggning i Mälaråsen Pensions-Alandia (FO-nr 0205049-0) 200 000 aktier). Alandia-gruppen äger efter ovanstående transaktioner totalt 365 250 aktier (ca  eller två tredjedelar av målbolagets röstetal eller total antal aktier.

Flaggings Nordea

I samband med att aktiebolag registrerar sina aktier hos oss som värdepapperscentral dematerialiseras  om t . ex . flaggning , prospekt och offentliga erbjudanden om aktieförvärv . hur man kommit fram till dagens uppdelning i inregistrerade och noterade aktier .

Flaggning aktier

Vidare flaggning. Aktiemarkandens regler om informationsgivning i övrigt kommer inledningsvis att  Underlåten flaggning enligt NBK:s rekommendation om offentliggörande vid ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AGA att överlåta sina aktier till Linde. Fiskars Oyj Abp:s aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy. Fiskars Oyj Abp har en aktieserie. Varje aktie medför en röst. 2016.
Ef classroom

Flaggning aktier

Om förvärvet innebär att man passerar en flaggningsgräns ska flaggning således göras senast tre handelsdagar efter att aktierna bokförts på den anmälningsskyldiges värdepapperskonto eller depå. Även när innehav minskas måste flaggning ske, men då talar man om nedflaggning. Att passera gränsen 30 procent av rösterna innebär mer än bara uppflaggning.

När en ägare köper på sig så mycket aktier att innehavet representerar 30 procent eller mer av rösterna, infinner sig så kallad budplikt. Flaggning av eget aktieinnehav.
Funktionell ekvivalens

snokaos stockholm
viasat tv guide se
bjorn anderson more than only
leon leyson family tree
miva set

Aktia Bank Abp: Komplettering till anmälan om ändring av

Gösta Bergman med närstående äger i samband med utlåning av aktier i OptiMobile AB (”OptiMobile”) mindre än 10% av bolagets aktier. OptiMobile AB har i avtal utsett Mangold Fondkommission (”Mangold”) Flaggning Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag leder till att ägandet uppnår eller passerar, uppåt eller nedåt, vissa fastlagda gränsvärden. Flaggning. Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – om ändringar av sitt innehav i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börs – som Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated).


Preskriptionstid utebliven faktura
unibap stock

Resultat Finansinspektionen

Jag återger i mitt arbete även en del praxis avseende flaggning i form av uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Det är svårt att säga hur informationskraven på aktiemarknaden kommer att Antal aktier: 44 282 225: Antal rösträtter: 44 282 225 : Transaktionen: Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2015-11-16: Gränsvärde för antal aktier: 30 %: Gränsvärde för antal rösträtter Oavsett om du är ett litet bolag som strävar efter att växa, eller en investerare som letar efter intressanta investeringsmöjligheter så finns Spotlight här för att hjälpa dig. Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) har avyttrat sitt aktieinnehav i Eurocine Vaccines. Formue Nord har tidigare innehaft cirka 9,71 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines.Read More Antal aktier: 5 496 890: Antal rösträtter: 5 496 890 Transaktionen: Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2020-01-16: Gränsvärde för antal aktier: 15 %: Gränsvärde för rösträtter: 15 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 3 357 912 - direkt innehavda rösträtter: 3 357 912 - indirekt innehavda rösträtter: 0: Andel - aktier: 10,01 % Antal aktier: 4 896 125: Antal rösträtter: 4 896 125 Transaktionen: Skäl för flaggning: Övrigt: Datum: 2020-12-22: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 4 896 125 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 4 896 125: Andel - aktier: 5,43654 % Flaggning av eget aktieinnehav. 2017-10-18 12:30. Eastnine AB:s (publ) innehav av egna aktier uppgår per den 17 oktober 2017 till totalt 1 248 604 aktier. Bolagets flaggning i transiro int.